Personvernerklæring

1. Om personvernerklæringen

Når du er i kontakt med Realkapital Investor AS eller Realkapital Investorservice AS (i det følgende også omtalt som «vi» eller «oss») vil vi kunne innhente og behandle visse personopplysninger om deg. 

Vi er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi har derfor utarbeidet denne personvernerklæringen som gjelder for de personopplysningene vi samler inn og behandler om deg i forbindelse med din kontakt med oss. Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler disse, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. 

Dersom punkter i denne personvernerklæringen kun gjelder for Realkapital Investor AS eller Realkapital Investorservice AS sin behandling av personopplysninger, vil dette fremgå eksplisitt av det relevante punktet.

2. Behandlingsansvarlig

2.1 Om behandlingsansvar
Vi har en nettside med fellesprofilering, men vil hver for oss være behandlingsansvarlig for egen behandling av personopplysninger. Det betyr at dersom du er i kontakt med begge selskapene denne personvernerklæringen gjelder for, vil det enkelte selskap hver for seg være behandlingsansvarlig for de personopplysninger selskapet samler inn og behandler om deg. 

Kontaktinformasjonen til Realkapital Investor AS og Realkapital Investorservice AS er:

 • Adresse: Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo
 • E-post: post@realkapital.no
 • Telefon: 23 11 68 68
 • Organisasjonsnummer: 
    • Realkapital Investor AS 982 672 686
    • Realkapital Investorservice AS 991 991 042 

Dersom du har spørsmål om Realkapital Investor AS og Realkapital Investorservice AS sin behandling av personopplysninger, ta kontakt med post@realkapital.no.

3. Vår behandling av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger i ulike situasjoner. Opplysningene kan komme fra deg direkte eller via andre avhengig av vår relasjon med deg og din kontakt med oss. 

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles vil variere ut fra hvordan vi kommer i kontakt med deg. I det følgende er en oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger i de ulike situasjonene.

3.1 I forbindelse med vår næringsvirksomhet

I forbindelse med utøvelsen av vår virksomhet kommer vi i kontakt med enkeltpersoner som arbeider hos våre eksisterende eller potensielle kunder, samarbeidspartnere eller leverandører. Vi vil i denne sammenheng måtte behandle visse personopplysninger om disse enkeltpersonene. Eksempelvis er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger knyttet til deg dersom du er en av våre kunders kontaktperson og vi må kontakte deg i forbindelse med oppfølging av en avtale vi har med din arbeidsgiver.

Personopplysningene vi behandler for dette formålet vil typisk være kontaktopplysninger, det vil si personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om arbeidsgiver/ selskap og annen informasjon som kommer fram av kontakten med deg.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse (Personvernforordningen – General Data Protection Regulation (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Det er vår vurdering at vi har en berettiget interesse i å behandle disse personopplysningene for å utføre oppgaver knyttet til vår virksomhet, eller for å gjøre det mulig å samarbeide med f.eks. din arbeidsgiver. 

 

3.2 Nyhetsbrev, invitasjon til seminarer og andre henvendelser

Dersom vi har en kunderelasjon til deg gjennom f.eks. din arbeidsgiver og mottatt dine kontaktopplysninger i denne sammenheng, vil vi kunne sende deg nyhetsbrev og annen relevant informasjon om våre tjenester og ytelser. De opplysninger som vil bli behandlet er din kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer og e-postadresse, samt selskap/arbeidsgiver.  

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å sende informasjon og markedsføringshenvendelser til våre klienter og forbindelser om nyheter og seminarer (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) eller samtykke fra den enkelte adressat (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). 

Mottakere av våre nyhetsbrev og annen informasjon kan til enhver tid gi beskjed om at ytterligere informasjon ikke ønskes mottatt. Dette gjøres ved å enten benytte seg av link inntatt i den enkelte henvendelse, eller ved å sende en e-post til post@realkapital.no. Ved avmelding vil vi slette deg fra vår mottakerliste. 

 

3.3 Jobbsøknader

I forbindelse med rekruttering til midlertidige og faste stillinger hos oss, vil vi behandle de personopplysninger vi mottar fra deg i løpet av søknadsprosessen. Dette omfatter blant annet opplysninger i CV, søknadsbrev, ditt vitnemål og eventuelle attester/referanser. Vi vil også kunne utarbeide interne notater i forbindelse med eventuelle intervjuer og kontakt med dine referanser. 

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger til rekrutteringsformål er din jobbsøknad og at behandlingen er nødvendig for å kunne inngå en eventuell avtale om fast eller midlertidig ansettelse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b). 

For søkere som ikke får jobb eller selv avslår et jobbtilbud, vil vi, dersom du eksplisitt har samtykket til det, beholde opplysninger vi har samlet inn om deg i rekrutteringsprosessen i 3 år. Dette er for at vi skal kunne ta kontakt med deg dersom stillinger vi tror kan være aktuelle for deg blir ledige. Behandlingsgrunnlaget er ditt frivillige samtykke (GDPR artikkel 6. nr. bokstav a). 

 

3.4 Annen behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler dine personopplysninger på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen vil du bli informert om dette og grunnlaget for denne behandlingen.

 

4. Hvem vi deler opplysningene med

4.1 Databehandlere

Vi bruker i enkelte sammenhenger databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Dette er typisk tjenesteleverandører innen drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger. Våre databehandlere får kun tilgang til de personopplysninger som er nødvendige for at databehandleren skal kunne levere sine tjenester til oss. 

For å sikre dine rettigheter har vi inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere som blant annet innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg.  

 

4.2 Andre tredjeparter

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være ditt samtykke eller et lovgrunnlag som gir oss rett til, eller pålegger oss, å gi ut informasjonen. 

 

4.3 Andre Realkapital-selskaper

I enkelte tilfeller vil det være nødvendig for oss å dele personopplysninger om deg med andre Realkapital-selskaper. Dette kan være fordi vi deler tekniske løsninger med disse selskapene, eller fordi vi samarbeider om å levere våre tjenester.

Der det andre Realkapital-selskapet regnes som vår databehandler vil vi følge denne personvernerklæringens punkt 4.1 for behandlingen. Dersom selskapet skal benytte personopplysningene til egne formål og derfor anses som en behandlingsansvarlig, vil denne erklæringens punkt 4.2 følges.

 

5. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

Se kontaktinformasjonen ovenfor for å sende en forespørsel om å gjøre dine rettigheter gjeldende.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som står i denne personvernerklæringen eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Når sletter vi dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke vil slettes når samtykke trekkes tilbake, eller før dette dersom varigheten på samtykket har utløpt før dette. 

Har vår berettigede interesse begrunnet behandlingen, vil vi slette personopplysningene når en slik berettiget interesse ikke lenger foreligger. Dette kan for eksempel være at du ikke lenger er ansatt hos vår kunde eller at avtaleforholdet med din arbeidsgiver har opphørt. 

7. Tiltak for å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Vi benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger.

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring i vår behandling av dine personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt i denne personvernerklæringen. Oppdatert personvernerklæring vil gjøres tilgjengelig på vår nettside.